Ons Onderwijs

 

De Spoorzoeker geeft onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Over het algemeen beschikken onze leerlingen over voldoende intellectuele mogelijkheden, maar hebben zij problemen in de omgang of het contact met andere kinderen en/of volwassenen. Hun gedrag wordt vaak als moeilijk en lastig ervaren. Onze leerlingen hebben meer / specifieke aandacht en begeleiding nodig om straks beter te kunnen functioneren in de maatschappij.
 

De Spoorzoeker wil gelijkwaardige kansen scheppen voor leerlingen, zodat zij zich kunnen ontplooien tot volwaardige en gelukkige medeburgers. Hierbij gaan we uit van de individuele mogelijkheden van het kind en zijn we vooral gericht op het geluk van uw kind en een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling. Het goed leren omgaan met andere kinderen en volwassenen speelt daarin een belangrijke rol. Naast de leerdoelen zien we in onze begeleiding dus ook de opvoeding van uw kind als primair doel. De Spoorzoeker vindt het belangrijk dat ouders/verzorgers vertrouwen hebben in de school en andersom. Dan kunnen we samen, vanuit acceptatie van het kind met al zijn mogelijkheden en beperkingen, staan voor zijn ontwikkeling.

 

Na plaatsing van een leerling zal onze hulp niet alleen op het onderwijs van uw kind gericht zijn, maar ook op begeleiding & ondersteuning. Dit betekent dat we in samenwerking met u een lijn uitzetten waarlangs uw kind zich het beste kan ontwikkelen op leergebied en sociaal-emotionele ontwikkeling. Uw kind wordt nauw betrokken bij zijn/haar eigen ontwikkeling. De leerstof op onze school is gelijkwaardig aan de leerstof op de reguliere basisschool. Ons onderwijs sluit aan op wat leerlingen kunnen en wij bereiden onze leerlingen voor op een goede doorstroom naar het vervolgonderwijs. Een bemoedigend en sfeervol pedagogisch klimaat is voor onze leerlingen een eerste voorwaarde om zich veilig en geaccepteerd te voelen. Principes als structuur, orde, regelmaat, maar ook correctief optreden, leervorderingen en gerichte stimulans, vormen de basis van het onderwijs binnen de ongeveer twaalf leerlingen tellende groepen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen veiligheid ervaren. Niet alleen op school, maar ook in hun leefomgeving. Hulpvragen en hulpverleningsvoorstellen leggen we vast in een Ontwikkelingsperspectief (OPP), dat wij tweemaal per jaar met u bespreken en bijstellen.

 

Kinderen en leerkrachten krijgen kansen hun talenten te ontdekken, te ontplooien en te benutten. We willen ervoor zorgen dat ieder het maximale uit zichzelf kan halen. Niet alleen op cognitief gebied, maar ook qua sociale vaardigheden en competenties.

 

Met deskundige en enthousiaste leraren, een orthopedagoge, een coördinator, een intern begeleider, een ergotherapeut die gespecialiseerd zijn in onderwijs en zorg staan wij elke dag klaar voor onze leerlingen!

 

 

 


De Spoorzoeker

Kasteel Hillenraedstraat 36 

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 78 36 03

E-mail: Spoorzoeker@aloysiusstichting.nl