Leestijd 2 - 3 min
Ambitiegericht werken motiveert De Spoorzoeker
Aloysiusscholen werken ambitiegericht op basis van het 4D-model. Zo ook De Spoorzoeker voor speciaal onderwijs in Roermond, die er als eerste school in onze stichting mee startte. “We zijn heel gemotiveerd en leggen de lat hoog”, vertelt coördinator Sanne Dijcks-Jacobs enthousiast.

Werken met het 4D-model betekent dat je schoolambities neemt als kapstok voor de inrichting van het onderwijs, leerkrachtgedrag en convergente differentiatie. Hoe werkt dat in de klas?

Sanne Dijcks van De Spoorzoeker

Alle leerlingen doen mee aan een beknopte klassikale instructie. Daarna volgt een verlengde instructie en verwerken kinderen de leerstof en is er tijd voor extra uitleg of verdieping.
De groep is in drie arrangementen verdeeld: gevorderd, basis en intensief. Buiten de basis-les wordt arrangementtijd gepland, waarin (alle) leerlingen de basisverwerking kunnen afmaken. Leerstof wordt dus niet ingekort voor leerlingen.

Leerlingen groeien

“Het is niet zo dat wij niet differentiëren in ons aanbod”, verduidelijkt Sanne, “maar leerkrachten hoeven niet zoals vroeger soms wel acht verschillende instructies te geven op verschillende niveaus. Dat was even een omslag in denken en doen.”
Wél met resultaat, want de opbrengsten van de kernvakken spelling, lezen, begrijpend lezen, leren leren en sociaal gedrag gingen en gaan jaarlijks met gemiddeld 5 procent vooruit. “Geweldig om die groei van leerlingen te zien. En ik ben trots op ons team. Wij zijn een kleine school met bijna allemaal combinatiegroepen. Collega’s staan echt in de stand om van elkaar te leren en alles uit leerlingen te halen.”

Alleen nog groepsbesprekingen

Sanne verzamelt voor datateambijeenkomsten alle relevante data, waarover het team met elkaar in gesprek gaat. Wat werkt voor leerlingen en waar kunnen we dus vooral mee doorgaan?
“Onze startvraag is altijd: wat gaat goed?”, onderstreept Sanne. Teamleden lopen het lijstje succesfactoren langs, van klassenmanagement tot hun didactische aanpak, de geboden leertijd of het leerstofaanbod en zo kijken zij ook waar zij mogelijk kunnen verbeteren in aanbod of aanpak. “Je leert tijdens die besprekingen van elkaar en krijgt vanuit data samen meer zicht op kwaliteit.”
Na het datateam volgen groepsbesprekingen. “Wij hebben geen leerlingenbesprekingen meer, maar doen groepsbesprekingen”, vertelt Sanne. “Dan wordt door de intern begeleider en orthopedagoog samen met de leerkracht(en) van de groep nog eens goed gekeken naar de data op groepsniveau. Tijdens het datateamoverleg kijken we meer op schoolniveau.”

Het 4D-model is een ‘leeg’ denk- en werkmodel voor planmatig werken. Je vult die met schoolambities voor elk vak waarvoor je het inzet. De 4D’s staan daarbij voor data, duiden, doelen en doen. Door die cyclus planmatig te doorlopen, kunnen leerkrachten hun dagelijkse handelen goed afstemmen op de ambities van de school. En kun je als school zien of je voldoet aan je eigen ambities.

Meer weten? opbrengstgerichtwerken4d.nl

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel
eerder verschenen Samen betekenisvol leren - sectorkrant Zuid mei 2019
relevante categorieën kwaliteit, onderwijsvisie

De Spoorzoeker

Kasteel Hillenraedstraat 36 

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 78 36 03

E-mail: Spoorzoeker@aloysiusstichting.nl